Mỳ Ý (Pasta)

Mì Ý thịt bò viên

Spaghetti beef balls

Pâte Italienne boullette de boeuf

Mì Ý thịt bò viên, nhahangphap.com

Mì Ý đen hải sản

Black spaghetti with sea foods

Pâte noire Italienne aux fruits de mer

Mì Ý đen hải sản, nhahangphap.com

Mì Ý chay

Vigan spaghetti

Végétalien

Mì Ý chay, nhahangphap.com

Liên hệ đặt bàn tại Restaurant à Paris: